Dagordning – årsmötet 2015-05-23

Dagordning för årsmötet i Östersund 2015-05-23

 

 1. Mötet öppnas
 2. Parentation
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar
 8. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 9. Fastställande av dagordningen.
 10. Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 12. Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.
 13. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
 14. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
  1. verksamhetsplan för kommande år
  2. rambudget för kommande år
  3. medlemsavgifter
 15. Fastställande av regler för rese- och kostnadsersättning till rasklubbens funktionärer.
 16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 18. Val av eller beslut om att uppdra åt klubbstyrelsen att välja ledamöter jämte suppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt eventuellt beslut om suppleanters tjänstgöringsordning.
 19. Val av valberedning
 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
 21. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till klubbstyrelsen
 22. Övriga frågor
 23. Utdelning av diplom och priser
 24. Mötets avslutande