Stövarfullmäktige 2020

Med anledning av vissa personers påhopp på Hamiltonstövareföreningen och dess ordförande Göran Johansson på fullmäktige vill föreningen ge följande förklaring till vår röstning på Stövarfullmäktige.

Några exempel:

Under det verksamhetsåret som varit har inte föreningen fått svar från sittande styrelse på de frågor man ställt huvudstyrelsen.

Under vårt avelsarbete visar det sig att Hamiltonstövaren och Finskstövare genomarbetande RAS ej blivit godkänt av SKK, på frågan till huvudstyrelsen varför så fick vi svaret att det visste man inte men skulle återkomma. Detta var under början på året vi har fortfarande inte fått något svar.

 

SvStk avelsansvariga skickade ut en inkorsningsplan på de svenska raserna. Projektet skulle ha tidsplanen 2019–2023 (4år). Hamiltonstövareföreningen ställde sig väldigt frågande till detta och den korta tidsplan man hade. Föreningen meddelar SvSkl avelsansvariga att detta var omöjligt, föreningen vill första att man gör en utvärdering av rasen. Vad har vi, hur ser det ut, finns det behov. En noga efterforskning vad som skulle vara lämpligt att inkorsa Hamilton med måste utredas noggrant så att man inte får in defekter eller egenskaper man inte vill ha. Dessa synpunkter skickade Hamiltonstövareföreningen in till huvudstyrelsen och än i dag har vi inte fått någon som helst respons på detta.

Föreningen har inte heller blivit lyhörda på delegaterna man ville ha i Svenska Stövarklubbens avelsnämnd.

 

Då föreningen ville skjuta upp beslutet på att ta bort HD-röntgen på våra Hamilton och att detta skulle läggas som en fråga på vårt årsmöte där våra uppfödare och medlemmar skulle få vara med och tycka till om frågan.

Svaret från SvStk var att detta inte var ett årsmötesbeslut utan ett styrelsebeslut. Detta har inte föreningen gått med på. Frågan kommer upp på årsmötet 2021.

 

När föreningen går igenom fullmäktighandlingar ser man många brister.
Redovisning av IT systemet har inte framställts på bland annat följande:

Avtal.

Vem äger programmet.

Dom faktiska kostnaderna hittills.

Projektets färdigställande.

Driftkostnader.

 

Vi kan också konstatera att inget styrelseprotokoll för 2020 har sänts ut eller blivit tillgängliga på SvStk hemsida fram till den 29/8 2020. Vi anser att det är handlingar som är till stor hjälp för lokal och rasklubbar i deras arbete i sin verksamhet.

Verksamhetsplan och budgetförslaget för verksamhetsåren 2021–2022 hänger inte ihop. Verksamhetsplan innehåller inga mätbara mål utan endast punktsatser.

Budgetförslaget:

Att redan i budget räkna med tapp i medlemsantalet är illa, man bör åtminstone försöka budgetera för det antal medlemmar man har, helst en uppgång. Här verkar det uppgivet.

Stambokföringsavgifterna har på inkomstsidan ett belopp men på utgiftssidan ett annat belopp. Det är avgifter som tas ut från SKK för att föra in resultaten på hundens stambok.

Som det ser ut i budgeten gör SvStk en vinst på i runda tall 100,000 om året. Detta är det klubbarna betalar in från de jaktprov och utställningar man bedriver. (Borde inte dessa siffror vara +-0).

Att man i budgeten skär ner ungdomsverksamheten från 100,000: – 2020 till 10,000: – 2021-2022 är anmärkningsvärt, var ska vi försöka hitta nya medlemmar? Finns många klubbar med ett utmärkt ungdomsarbete (tex Jämtland/Härjedalen med sin harebra gäng verksamhet).

Underentreprenörer 500,000: – En mycket stor kostnad som inte kan lämnas i en budget utan förklaring.

Lokalklubbsutveckling/stöd. En minskning i budgeten från 100,000: – till 10,000: -. Under rådande omständigheter (Covid 19) med inställda utställningar mm, där många klubbar har sin direkta inkomstkälla för att bedriva verksamhet har uteblivit. Dessa klubbar kommer kanske att få problem under kommande åren med sin ekonomi. Tex en liten klubb Skåne/Blekinge som är drygt 70 medlemmar med en medlemsintäkt på ca 7000: – hur går ekonomin för dessa? Här borde SvStk ta höjd för att inte klubbar och en massa tappade medlemmar försvinner.

För att mindre klubbar skulle kunna genomföra dom för verksamheten viktiga distriktsmästerskapen beslutades tidigare att 10,000: – skulle varje klubb som arrangerad DM få i bidrag.

I budgeten för 2021–2022 är detta satt till 0: -. Detta är ett beslut som är antaget på fullmäktige 2018 och kan således inte ändras av annat än ett fullmäktige.

Hamiltonstövareföreningen har inte under det gångna verksamhetsåret eller de kommande verksamhetsåren 2021–2022 något förtroende för den sittande styrelsen med den redovisning som framlades inför fullmäktige.

Det har p g a de speciella omständigheter vi är under (Covid 19) ej genomförts några Årsmöten och p g a detsamma har inte fullmäktigehandlingarna blivit utskickade förrän 14 dagar före Fullmäktige. Detta har gjort att vi ej kunnat kommunicera med våra medlemmar kring detta.

Not

Hamiltonstövareföreningen är upprörd av att ordföranden i Gävleborgs läns stövarklubb anklagar föreningen för att ordförande agerat utan styrelsens medgivande. Också anmärkningsvärt att han vill ha en diskussion på Facebook, trots att fullmäktige vidtalade att detta inte skulle ske. Tyvärr var det redan försent då han under rådande förhandlingarna smutskastade föreningen och dess ordförande på Facebook.

Hamiltonstövareföreningen har under senare år fördubblat medlemsantalet, startat upp ett antal camper, åstadkommit ett fint medlemsblad, startat upp en avelskommitté där vi har deltagare från Norge med och vi håller på att ta fram ett material med statistik över våra hamiltonstövares egenskaper på jaktprov vilket blir en tillgång i vårt avelsarbete.

Hamiltonstövareföreningen Styrelse.